Oferta i warunki przyjęć

038

ZADANIA

Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie jest placówką stacjonarną tj. pobytu stałego dla 40 osób przewlekle somatycznie chorych. DPS jest samodzielną jednostką budżetową, której organem prowadzącym jest Powiat Płoński.
Administracja Domu pracuje w godzinach 8.00 – 16.00

WARUNKI PRZYJĘCIA

Do DPS może być skierowana osoba, która wymaga całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, a która nie może samodzielnie funkcjonować. Pobyt w DPS jest odpłatny.
Do wnoszenia opłat za pobyt zobowiązani są:
– mieszkaniec domu – 70% swojego dochodu;
– najbliższa rodzina lub gmina, z której osoba została skierowana.
Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w roku 2015 wynosi 3390,20 zł.
Decyzję o skierowaniu do DPS i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w DPS wydaje organ właściwy dla tej osoby. Decyzję o umieszczeniu w DPS Karolinowo wydaje Starosta Płoński.