Dostępność Cyfrowa

PODSTAWY PRAWNE DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://www.dpskarolinowo.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Grzegorz Włodarski entrawlodarski@gmail.com .Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Ułatwienia na stronie podmiotowej Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie


Strony Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (ciemnofioletowe tło, białe litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • mapa strony

ASPEKTY DOSTĘPNOŚCI SERWISU


ASPEKT TECHNICZNY

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością:

 • Język stron serwisu – prawidłowo określony w kodzie strony
 • Tytuły stron – prawidłowo wdrożone w całym serwisie; każda strona ma swój własny, unikalny tytuł, tworzony w oparciu o jeden, ustalony wzorzec
 • Konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna w całym serwisie
 • Pułapki klawiaturowe – wykluczone
 • Nagłówki – prawidłowo wdrożone i generowane na podstawie wprowadzanych treści
 • Listy – prawidłowo użyte w całym systemie
 • Fokus  prawidłowo wdrożone, każdy element nawigacji ma szare obramowanie na aktywnym elemencie strony, a nawigacja za pomocą klawisza Tab jest logiczna.
 • Kontrast – wymaganie spełnione, dla osób niedowidzących używających funkcji wysokiego kontrastu przy odwróceniu kolorów
 • Powiększanie tekstu – wymaganie spełnione, dla osób niedowidzących w celu powiększania
  i pomniejszania czcionek zaleca się stosowanie klawiszy (ctrl+) i (ctrl-)
 • Zgodność ze standardami – usunęliśmy prawie wszystkie błędy składniowe HTML.


ASPEKT INFORMACYJNY

Strona internetowa zawiera teksty i zdjęcia, które zostały opublikowane w serwisie od początku jego istnienia. Pracownik odpowiedzialny publikuje teksty, zdjęcia czy pliki i dba o to, by każdy mógł z tych treści skorzystać.

Informacje szczegółowe:

 • Zrozumiałość – teksty zamieszczone w serwisie powinny być napisane w miarę możliwości w jak najprostszy sposób,
 • Czytelność – pracownik odpowiedzialny stara się odpowiednio formatować teksty, w tym stosować wypunktowania, wyróżnienia itp.
 • Aplikacje mobilne – brak

ASPEKT ARCHITEKTONICZNY

Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie znajduje się  we wsi Karolinowo pod numerem 38, gmina Nowe Miasto, powiat Płońsk. Nasz dom jest jednopiętrowy. Już w projekcie założono jego bez barierowość dla osób niepełnosprawnych. Do komunikacji pionowej został zainstalowany dźwig osobowy typu szpitalnego. Na korytarzach zainstalowane są poręcze. Budynek oraz wejście do budynku bez barier architektonicznych,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-24.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, z którego wynika, że strona internetowa   https://www.dpskarolinowo.pl/   spełnia wymagania w 95%.