Dostępność Cyfrowa

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności  serwisu Domu Pomocy Społecznej  „Karolinowo”

Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 848).

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://www.dpskarolinowo.pl 

Data publikacji strony internetowej :2016-05-25

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2021-03-10

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności  wymienionych poniżej:

– Szczegóły testu: użyj kontrolek i łączy formularzy HTML (H91) (Test pod kątem kryterium sukcesu 4.1.2: nazwa, rola, wartość) Nazwa, Rola, Wartość Link nie ma nazwy (4 wystąpienia)/

–  Szczegóły testu: Zapewnij opisowe etykiety (G131) (Test pod kątem kryterium sukcesu 3.3.2: Etykiety lub instrukcje)  ( 3 wystąpienia)

–   Szczegóły testu: zdefiniuj identyfikatory dla elementów (SC4-1-1-id)(Test pod kątem kryterium sukcesu 4.1.1: Analiza)  (Identyfikator nie jest unikalny 45 wystąpień)

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-24.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021.03.10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.                             Osobą kontaktową jest : Pani Edyta Bandurska adres poczty elektronicznej dps@dpskarolinowo.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (23) 661-44-90 do 93. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich:  

Dostępność architektoniczna

Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie zlokalizowany jest pod adresem Karolinowo 38,       w gminie Nowe Miasto, w powiecie płońskim.

Jednopiętrowy budynek jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku nie jest utrudnione barierami architektonicznymi. Drzwi głównego wejścia są dostosowane szerokością do swobodnego wjazdu wózka inwalidzkiego.

W budynku znajduje się winda.

Na korytarzach zainstalowane są poręcze co ułatwia poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnościami.

Wszystkie korytarze i pomieszczenia w budynku DPS są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Bezpośrednio przy budynku Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie znajduje się parking dla samochodów osobowych, przeznaczony dla osób odwiedzających DPS. Miejsca parkingowe są odpowiednio przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, nie posiadają typowych oznaczeń poziomych i pionowych.

W budynku DPS Karolinowo nie ma pętli indukcyjnych.

Do budynku Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

DPS nie gwarantuje możliwości skorzystania z usługi tłumaczenia na polski język migowy (PJM) online.